Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Tài liệu xin ý kiến Đại hộ đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Vui lòng click vào cái tài liệu dưới đây để xem chi tiết.

 

1. Báo cáo Ban Điều hành

2. Báo cáo HĐQT

3. Báo cáo Ban Kiểm soát

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017

5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

6. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017

7. Tờ trình sửa đổi điều lệ

8. Quy chế làm việc

9. Quy định tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, Ban Kiểm soát

10. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát

11. Quy định về thể lệ bầu cử