Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, vui lòng theo dõi tại đây.