Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, vui lòng click vào đây để theo dõi.