Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Vui lòng xem chi tiết dưới đây.

  1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
  2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.