Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, vui lòng theo dõi tại đây.

Điều lệ tổ chức hoạt động của VTPost 2022;

Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2022;

Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT 2022.