Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, vui lòng theo dõi tại đây.