Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố công văn của UBCKNN chấp thuận gia hạn công bố các BCTC trong năm 2020 của VTP, Công văn của UBCK NN về gia hạn thời gian CB BCTC 2020.