Báo cáo tài chính năm 2021 – đã kiểm toán

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, vui lòng theo dõi tại đây.