Báo cáo tài chính năm 2020 – đã kiểm toán

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, vui lòng theo dõi tại đây.