Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2019 (đã được kiểm toán), Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã được kiểm toán) và Giải trình lợi nhuận sau thuế 2019 tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2018.

Vui lòng click vào đây để theo dõi.