Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính bán niên – đã soát xét năm 2021, vui lòng theo dõi tại đây.