Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2021, vui lòng theo dõi tại đây.