Đăng Nhập  |   |   |   | 
Giới thiệu chung | Triết lý kinh doanh | Quan điểm phát triển | Hoạt động xã hội | Lịch sử phát triển | Mạng lưới bưu cục
Dịch vụ chuyển phát | Phát hành báo chí | Bán hàng | Dịch vụ khác
Hành trình đường thư | Địa điểm gửi hàng | Bảng giá | Vận đơn số
Tin bưu chính | Tin Viettel | Tin Ngành | Tin từ các bưu cục
Thông tin chung | Điều lệ Công ty | Báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Chuyển nhượng cổ phần | Download Tài liệu
Quan hệ Cổ đông - Thông tin chung
 

 

 

 

 

Nội dung buổi họp Đại hội đồng cổ đông:
-          Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2010, mục tiêu và kế hoạch 2011.
-          Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2010.
-          Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2010.
-          Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010.
-          Báo cáo tình hình thù lao cho HĐQT, BKS năm 2010 và kế hoạch năm 2011.
-          Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011.
-          Báo cáo sửa đổi điều lệ công ty đảm bảo tuân thủ điều lệ mẫu.
-          Báo cáo thay đổi nội dung giấy phép ĐKKD.
-          Báo cáo kế hoạch niêm yết cổ phiếu.
-          Báo cáo thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị đề cử

Do Ông Trần Văn Phức thành viên trong hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bưu chính Viettel chuyển và nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới. Hộ̀i đồng quản trị đề cử nhân sự sau:

-    Ông: Nguyễn Ngọc Anh
-     Chức danh: Kế toán trưởng
-     Số cổ phần năm giữ: 6250 cổ phần

-    Trình độ: Đại học

-    Thâm niên công tác: 7 năm

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ cổ phần nắm giữ từ 10% trở lên (tương đương 600.000 cổ phần) có thể tham gia đề cử thành viên tham gia HĐQT.

(Các thông tin về đề cử/ ứng cử có thể lấy tại mục download)

 

Advertise
© Copyright 2008 - Viettel Post
Cơ quan chủ quản: Công ty Bưu chính Viettel
Powered by fmis.vn